Golden Strawberry

Kosher OG x Strawberry Banana

60% Indica/ 40% Sativa

THC  20.48%    CBD  .00%